Disclaimer

Koopzondag Online en Koopavond Online zijn niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit transacties met de deelnemende winkels.

Koopzondag Online en Koopavond Online biedt een platform dat kopers en verkopers bij elkaar brengt en vervult hierbij slechts een faciliterende rol. Wij bieden zelf geen goederen en diensten aan en de daadwerkelijke (ver)kopen tussen gebruikers vinden volledig buiten de site om plaats. Wij zijn niet betrokken bij deze eigenlijke transactie tussen kopers en verkopers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de verkoper in de mogelijkheid is om objecten te verkopen, of de mogelijkheid van kopers om voor objecten te betalen. Ook kunnen wij niet garanderen dat een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk voltooit. We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de verkoper naar de koper. Koop- verkoopovereenkomsten worden rechtstreeks tussen koper en verkoper afgesloten.

Je kunt Koopzondag Online en Koopavond Online dan ook niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze site garanderen. De werking van onze sites en services kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met je gebruik van onze sites.

Ongeacht de vorige paragraaf, mocht uit een rechterlijke beslissing blijken dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens jou of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die je aan ons betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) €50.

Vrijwaring
Indien je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je ons van en vergoed je ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.